Skifte for Søren Sørensen, død i Ebdrup 1785.

Skifteprotokol for Ryomgaard Gods 1773-1809, side 83b.

Anno 1785 den 20 Decbr indfandt sig paa Høyædle og Velbaarne Hr Obrist Lieutenant Hoff til Ryomgaard og Veedøe hans Vegne Riidefogeden L Søebye med sig 2’de tiltagne Vurderings og Viterligheds Mænd Nafnlig Christen Rasmussen og ?? Jens Nielsen bege af Ebdrup for udi Stærfboen efter Sal. Afgangne Huusmand og Skov Foget Søren Sørensen som boede og Døede i Ebdrup ar registrere og vurdere alt hvis hand sig haver efterladt til videre paafølgende Skifte og Deeling imellem hans efterladte Enke Emmerentze Jacobsdattter og hendes Sal Mands Arvinger som ere følgende. Den Afdødes Moeder Anne Sørensdatter boendes i Fældballe. den afdødes Broder Niels Sørensen 24 Aar gammel tiendes i Collind, 1 Ditto Peder Sørensen 21 Aar gamel tiendes i Maarup, 1 Soister Mettte Sørensdatter Tiendes på Calløe. Paa disse umyndiges Vegne blev ??? som Formynder Anders Holst i Ebdrup. Enken havde antaget til Laugværge Hans Jørgensen i Ebdrup, i hvis samtlige Tilstædeværendes Overværelse denne Forrætning blev begyndt og fuldført som følge.

I Stuen 1 Ege Bord med Foed 3 Mk,
2’de Bænke ved Bordet 12 Sk,
1 Væv med alt sit Tilbehør 2 Rd, 1 Ege Kiste med Laas og Nøgel samt ??? ??? 3 Rd,
Derudi findes den Sal Mands Gangklæder
1 Blaae Vadmels Kiolle 5 Mk, 1 Blaae Vadmels Trøye med Metal Knapper 2 Mk 8 Sk,
1 Hvid Vadmels Trøye 2 Mk, 1 Guul stribet Brystdug 1 Mk 8 Sk,
1 Par Blaae Vadmels Buxer 1 Mk 8 Sk, 1 Par gl. Skind Buxer 10 Sk,
1 Par Blaargarns Do 6 Sk, 4 Par Strømper 3 Mk,
1 blaae Vadmels Hatt?? Og 1 Hatt 1 Mk 8 Sk, 5 Stk Blaargarns ??? 3 Mk 2 Sk,
4 Stk Hvide Hals Klæder 1 Mk, 1 Par Blaa Vandter 6 Sk,
1 Røed Hue 10 Sk, 1 gl Blaastribet undertrøye 4 Sk,
1 gl Skind Ditto 1 Mk 8 Sk, 1 Gl Hvid Vadmelstrøye 8 Sk,
1 Par Støvler 1 Rd 1 Mk, 1 Par gl Skor med Metal Spænder 10 Sk
1 Par Træskoe 6 Sk1 Grøn malet Ege Skab 1 Rd 4 Mk
1 Fuhr Kar Hylde 8 Sk19 Stk Træ Tallerkner 6 Sk
2 Stk Træ Fade 2 Sk??? ??? 2 Sk
1 Haand? ??? ??? 4 Mk1 Jern Pande 8 Sk
1 ??? Jern Potte 1 Mk2’de Ost Kopper 2 Sk
1 Stor Træ Skaalle 4 Sk1 Trebenet Stol 1 Sk
1 Gl Hylde 2 Sk1 Tiin Lysse Stage 6 Sk
1 Jern Bielæger Kakkelovn 6 Rd1 Ildklæmme 8 Sk
1 Gl Bænk 2 Sk3’de Træ Stole 2 Mk 8 Sk
1 Alkaabe Seng 1 Rd 4 Mk, derudi følgende
Klæder som var Børnene ved sidste
skifte Samling efter Enkens første Mand tilskrevet.
1 Ege Sængested med 3 Alen? Blaae Tavlet Omhæng
2 Rd 4 Mk.
Derudi følgende Klæder
1 Rød og Blaa Stribet Ollmerdugs Overdyne 1 Rd 4 Mk1 Blaa stribet Do 1 Rd
1 Brun stribet Bolster Underdyne 1 Rd 1 Mk1 Blaa Stribet Bolster Underdyne 1 Rd 4 Mk
5 Stk Gl. Hovedpuder 5 Mk1 Par Blaargarns Lagner 2 Mk
1 Spind Rokke med Behør 1 Mk 8 Sk1 Madkurv 4 Sk
1 lidet Sye K??? 1 Sk1 lidet Gl Sye?? 2 Sk
1 Fuhr Hylde 2 Sk1 Mangel Træe med K??? 3 Sk
1Tre Benet Stol 1 Sk1 Krus med Tiin Laag 8 Sk
I Brøggerset 1 Kaaberkiedel i Grue 4 Rd1 lidet Brøg Kar 1 Mk 8 Sk
1 Ditto mindre 12 Sk1 Gl Ballie 12 Sk
1 Haand qværn med Behør 3 Mk1 Gl Fuhr Ballie 2 Sk
1 Hakke Bredt og 1 Haspe 2 Sk1 Draug Tønde 1 Sk
1 Grav Spade 4 SkPaa Loftet 1 Gl Stand Tønde 8 Sk
1 Ditto Fierding 4 Sk1 Korn Strip med Træ Giorde 8 Sk
2’de Gamle Ballier 1 Mk1 lidet Øll Fierding 12 Sk
1 liden Jern Gryde 3 Mk1 liden ??? 2 Sk
1 Tragt 2 Sk1 Halm Gryn Kube 4 Sk
1 Solde 4 Sk2’de Korn Solde 8 Sk
1 ?? Tønde 2 Sk1 Stav Kar 1 Sk
1 Ø?? Hakke 1 Sk1 Mad Krog 1 Sk
4’re Gl Korn Sækker 1 RdI Hughuuset 1 Gl Ege Kiste 1 Rd
Den Sal. Mands Hiulmager Redskab1 Bred Øxe og 1 Haand Øxe 3 Mk
2’de Navre 1 Mk1 Hug Jern 8 Sk
1 Gl Gryn Kube 2 Sk1 Halv Øll Tønde 1 Mk
1 Do Tragt 2 Sk1 R??? 2 Sk
1 Halm Reb 1 SkLevendes Creaturer 1 Sort ??? Koe 9 Aar med Kalv 5 Rd
Faar 4 Stk gammel Faar 2 Rd 4 Mk1 Ditto Lam 1 Mk 8 Sk
Sviin 1 ??? Polt 4 MkI Haugen 3 Stk Bistader 7 Rd 2 Mk
1 Slibsteen 4 Sk1 H?? ?? med ??? 1 Mk 12 Sk

Enken og Tilstædeværende blev tilspurdt om de vidste mere at angive denne Stærfboe til Indtægt end som allerede andført er? Hvorpaa de samtlige svarede Ney og bliver da Boens Indtægt Dens Summa                             57 Rd 4 Mk 3 Sk

Dernæst and??? Husets Brøstfældighed som af Vurderingsmændene blev efterseet og befunden at mangle følgende. I husets Længde bestaaende af 9 Gulv mangler Tømmer ??? og Leer til Dets Reparation og istandsættelse a Gulvet i Ringeste 3 Rd 1 Mk er 28 Rd 3 Mk

Dernæst udfordres Resterende Extraskat 1 Rd 5 Mk

  1. Skyldig til den Afdødes Broder Niels Sørensen 6 Rd
  2. Niels Christensen i Collind 1 Rd 2 Mk
  3. Tyge Christensen I Ebdrup 4 Rd
  4. Olle Smed I Astrup 2 Rd
  5. Søren Mikkelsen I Roestenborg 1 Rd 2 Mk
  6. Skoemageren i Maarup 2 Rd
  7. Laurs Jacobsen i Taastrup 1 Rd 4 Mk

 

Den Sal. Mands Begravelses Bekostning angav Enken at have kostet i Ringeste Maade 4 Rd. Enken fordrede hendes lige derimod 4 Rd. 3 Stk stemplet Papiir til Skiftebrevet 4 Mk 8 Sk. Skriver Løn paa 2 Ark 1 Rd.

Boens Udgift Summa                                                                                                                                                58 Rd 2 Mk 8 Sk

 

Enken og tilstædeværende blev tilspurdt om de med den foran førte Registrerings og Vurderings Forrætning var fornøyet elle om de ville have denne Boes Effecter stillet til offentlig Auction? Hvorpaa de samtlige svarede at de med alt passerede var fornøyet. Og da Udgiften langt overgaa samme Boes Indtægt saa Indtet kand blive til Deelling imellem Enken og Arvingerne, saa lovede Enken med Laugværge at betalle Enhver som noget i denne Stærfboe kand rette hvar noget at fordre og at holde Skifteforvalteren eller Rets Administrateur for dette Skifte betræffende uden Ansvar og tiltale i alle Maader. Saa og dette Skiftes Bekostning med Papiir og alle ved Skiftebrevets overlevering. Saaledes er dette Skifte i ald Redelighed og Enighed sluttet og til ende bragt og med samtlige vore Hænders Underskrift forsynet.

Datum ut supra

 

Paa Høyædle og Velbaarne Hr Obrist Leutenatn Hoffs Vegne L Søbye

Enken Emmerentze Jacobsdatter

Som Laugværge Hans Jørgensen

Paa egne Vegne Niels Sørensen

Ligeledes Peder Sørensen

Som Courator paa de øvrige fraværendes Vegne Anders Holst

 

Vurderingsmændene Jens Nielsen, Christen Rasmussen.