Ebdrup by, Ebdrup sogn, Djursland, Sønder herred
1705

Naboregler og vedtægter for Ebdrup by

§ 1. Som den gudfrygtige borger har tilsagn om nærværende og tilkommende goder skal her omtales reglerne første punkt: Alle mænd og koner skal såfremt de bor i deres hus og har deres førlighed, tilsammen med så mange som muligt af deres børn og tjenestefolk hver søndag gå i kirke, når klokken ringer. Hvis nogen uden gyldig grund ikke overholder dette, skal de hver gang det sker, skal de skrives for 1 skæppe byg at betale.

§2. På søndage og andre helligdage må ingen mand arbejde, af hvad slags det end måtte være. Undtaget er dog at passe sit kvæg. Undtaget er også arbejde i høsttiden, da ondt og vanskeligt høstvejr kunne indtræffe. Sammen med naboer kan man da bestemme efter gudstjenesten at køre hø eller korn ind. Skulle nogen handler herimod, skal de skrives for 1 skæppe byg at betale.

§ 3. Skulle det ved 2 mænds eftersyn opdages, at en mand pløjer sin nabos ager til sin, da skal vedkommende for hver fure han har pløjet skrives for 1 skæppe byg at betale, og desuden skal han straks lægge jorden tilbage.

§ 4. Ingen at indbyggerne må begynde med pløjning eller såning samt begynde at høste før samtlige indbyggere har vedtaget. Handler nogen imod denne ordning skrives han for 1 skæppe byg at betale.

§ 5. Det skal ikke være tilladt nogle af naboerne i høstens tid, enten i agrene eller engene at slippe andet kvæg ind og tøjre det mellem hø- eller halmstakke. Handler nogen imod denne ordning skrives han for 1 skæppe byg at betale.

§ 6. Samme straf skal idømmes, hvis nogle sætter kvæg i korn eller engstakke før samtlige indbyggere har besluttet det.

§ 7. Ingen må køre mere hø eller korn ind end alle indbyggere har bestemt, hvis han da ikke vil straffes med at skrives for 1 skæppe byg at betale.

§ 8. findes der nogen gårdmand eller boelsmand, der ikke inden den vedtagne tid har renset de ham tildelte grøfter og gærder, da skal han skrives for hvert areal, som han ikke har renset, for 4 skilling, og desuden skal han straffes for den skade, ukrudtet har forvoldt i kornet.

§ 9. Kommer nogens kvæg til at gøre skade i marker og enge, da skal ejerne efter 2 mands eftersyn og taksering betale skadeserstatning til den skadelidte, og desuden skrives for 1 skilling for hvert stykke kvæg, der har gjort skade.

§ 10. Når en mand i byen behøver ny bageovn eller vandboring, skal hver mand i byen være ham behjælpelig, og hvis deres hjælp udebliver, da skal de skrives for 6 skilling at betale.

§ 11. Oldermanden og 4 af bymændene skal hver påske syne og efterse hver mands ildsteder i hele byen. Findes nogle at være så uforsvarlige, at der kan være fare for ildebrand – som Gud bedre det ikke må ske – da skal den person som ikke har holdt sit ildsted i orden, skrives for 2 skæpper byg.

§ 12. Hvis en person nedriver eller nedtræder en andens mands grøft eller gærde, skal han gøre det i orden igen og desuden skrives for 1 skæppe byg at betale. Hvis forseelsen begås af tjenestefolk eller børn, skal deres husbonde betale det og trække det i lønnen.

§ 13. Hvor et fald jord løber i marken med enderne på siden af et andet fald, da skal intet pløjes eller såes, (resten forstår jeg ikke meningen med).

§ 14. Ingen må efter solens nedgang eller efter den tid, oldermanden har bestemt, befinde sig på byens kornvange, mens kornet står i hæs, da det kan virke mistænkeligt. Skulle nogen forsynde sig mod dette, skrives han for en skæppe byg at betale.

§ 15. Ingen mand som har mindre kvæg end andre, må fra andre byer tage kvæg eller heste til græsning, men hvis han har mindre end han må have, skal han efter oldermandens og 4 naboers bestemmelse have lov til at få kvæg fra andre naboer som har mere, det gælder både kvæg og heste mod at disse betaler ham.

§ 16. Såfremt nogle på bystævner eller andre steder, hvor man mødes, enten bander, lyver eller skændes, da skal han skrives for 1 skæppe byg at betale.

§ 17. Skulle nogle af de, som forsørgerpligten lovligt er tilkendt, forsømme at køre med syge og arme stakler, da skal han skrives for 8 skilling. (Den oversættelse er jeg ikke sikker på).

§ 18. Hvis bøderne forfalder, skal der hvert år til Mikkelsdag betales, ellers skal oldermanden og 4 indbyggere udpante den skyldige, så der kan gøres regnskab og oldermanden påse, at ingen af pengene går til drikkeri eller andet unødvendigt. (Den forstår jeg ikke helt).

Disse naboregler og vedtægter skal holdes af samtlige indbyggere i Ebdrup, og det har de nu for retten skrevet under på, således at alle ord, punkter og klausuler skal efterleves og retten har godkendt reglerne.